สีไดโนได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ปี 2555

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2554 คุณลีนา อัศวธีระธรรม กรรมการบริหาร บริษัทสีไดโน จำกัด เป็นตัวแทนเข้ารับประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จาก ฯพณฯ องคมนตรี ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย ประธานในพิธี ตามที่ คณะกรรมการธรรมาภิบาลหอการค้าไทย จัดกิจกรรมรณรงค์และเผยแพร่จรรยาบรรณ โดยจัดให้มี "โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย" ขึ้น เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมาเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้สมาชิกของหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ และสมาชิกของสมาคมการค้าที่เป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจการที่ได้รับประกาศเกรียติคุณจรรยาบรรณดีเด่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายและเป็นที่ยอมรับต่อสาธารณชนมากขึ้น
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints