สีไดโน รับรางวัลเกียรติยศ “Bai Po Awards by Sasin 2010”

เมื่อวันที่  30  พ.ย.  53  คุณลีนา  อัศวธีระธรรม  กรรมการบริหาร  บริษัทสีไดโน  จำกัด  เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลเกียรติยศ  "Bai Po Awards by Sasin"   ครั้งที่  5  ที่ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาตลาดน้อย  โดยมีคุณอานันท์  ปันยารชุน  นายกกรรมการ  ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล

รางวัล  "Bai Po Awards by Sasin"   เป็นรางวัลที่ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ  ศศินทร์  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบให้กับธุรกิจ  SME ไทยที่มีศักยภาพและมาตรฐานที่โดดเด่น  ซึ่งทางบริษัท  สีไดโน  จำกัด  ได้รับรางวัลดังกล่าว  เนื่องจากมีความโดดเด่นในมิติต่างๆ  ดังนี้

1.  การให้ความสำคัญต่อลูกค้า  ( Customer  Focus )  โดยเฉพาะด้านเทคนิคและบริการหลังการขายที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

2.  การมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ  ( Efficiency )  จากการมีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี  โดยนำระบบ  SAP เข้ามาบริหารจัดการทั้งในด้านการเงิน การตลาด และกระบวนการผลิต

3.  ความเป็นผู้นำของผู้บริหารกิจการ  และการสร้างทีม  ( Leadership& Team )  ด้วยนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ดี  เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ปัญหา  การดูแลในด้านสวัสดิการ  รวมทั้งการพัฒนาความรู้คามสามารถโดยการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints