• Product image

  Denso S105 Paste

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso Primer D

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso Hi-Tack Primer

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Densyl Mastic

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso Tape

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso SA PVC 200Y

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Densyl Tape

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Densoclad 41HT

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Densoclad 70HT

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso Hi-Tack Tape

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso Hotline Tape

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
 • Product image

  Denso Marine Piling Tape (DMPT)

  นำเข้าผลิตภัณฑ์ เดนโซ่เทป (DENSO TAPE) อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย มานานกว่า 26 ปี โดยบริษัท เดนโซ่ UK เป็นผู้นำในด้านการป้องกันการกัดกร่อนและเทคโนโลยีการซิล รวมถึงการป้องกันทางทะเล อาทิเช่น เทปพันท่ออุตสาหกรรม ใช้ในอุตสากรรมท่อส่งน้ำมันที่อยู่ใต้ดินหรือใต้น้ำ
Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints