​​
ความเป็นมา
บริษัทสีไดโน จำกัด ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2524 (อ่านต่อ)
พันธมิตรทางธุรกิจ
ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการมาถึง 35 ปี  บริษัทสีไดโน มีการติดต่อ (อ่านต่อ)
ช่องทางการจัดจำหน่าย
บริษัทมีการวางจำหน่ายทั้งร้านค้าดั้งเดิม ร้านค้ารูปแบบใหม่ ฯลฯ (อ่านต่อ)
โมเดิร์นเทรด
สอบถามข้อมูลพนักงานขายบริษัท ณ จุดขาย (อ่านต่อ)
รางวัลแห่งความภูมิใจ
มุ่งมั่นพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพสูงระดับสากลใส่ใจทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตการใช้งานของผู้ใช้และชุมชน (อ่านต่อ)
ไดโน บ้านแสนสุขของพนักงาน
50% ของพนักงานในองค์กร มีอายุงานเกิน 10 ปี (อ่านต่อ)
นโยบายคุณภาพและสิ่งแวดล้อมบริษัท สีไดโน จำกัด
บริษัท สีไดโน จำกัด ประกอบกิจการ ผลิต นำเข้าและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สี ผลิตภัณฑ์เคลือบผิว ทินเนอร์ และผลิตภัณฑ์ปกป้องพื้นผิว มีความมุ่งมั่นในการดำเนินระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิผล โดยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางธุรกิจ เน้นการพัฒนาระบบการผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม และการปรับปรุงผลงานด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้

•  ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
•  พัฒนาระบบการผลิต และเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง และการบริการที่ดีเลิศ โดยส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดช่วงชีวิตผลิตภัณฑ์น้อยที่สุด
•  ให้ความสำคัญในการสร้างเสริมความพึงพอใจแก่ลูกค้าสูงสุด
•  เน้นการปกป้องสิ่งแวดล้อม โดยการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
•  ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และผลงานด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งระบบการจัดการคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดและติดตามการบรรลุผลสำเร็จของวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
•  เผยแพร่ความรู้และปลูกจิตสำนึกด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม ให้แก่ พนักงาน คู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้รับเหมาช่วง โดยการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และการอบรม

นโยบายนี้ ได้รับการสื่อสาร ทำความเข้าใจ และปฏิบัติ ทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งเป็นที่เปิดเผยแก่หน่วยงานที่สนใจทั่วไป

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints