รับรางวัลธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีนโยบายให้ความสำคัญกับการพัฒนา ส่งเสริม ให้ภาคธุรกิจนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อทำให้องค์กรธุรกิจเกิดความเข้มแข็ง ความน่าเชื่อถือ รวมทั้งเพื่อสร้างมาตรฐานให้กับธุรกิจไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล จึงมีการจัดโครงการการประกวดธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2554 จนถึงปัจจุบัน

​นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานพิธีมอบรางวัลธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2561 และการสัมมนา เรื่อง "การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์มาตรฐาน ธรรมาภิบาลธุรกิจ" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าทั้งนี้ บริษัท สีไดโน จำกัด  เข้ารับรางวัลดังกล่าว

Copyrights © 2012 & All Rights dyno paints